Products Category

Products

Abhrak Bhasma

Abhrak Bhasma (Shatputi)

Akik Pishti

Hajrulyahuda Bhasma

Harital(Godanti)Bhasma

Jaharmohra Khatai Bhasma

Jaharmohra Khatai Pishti

Kaharva Pishti

Kant Loha Bhasma

Kapardak Bhasma

Kashis Bhasma

Kukkutandtwak Bhasma

Loha Bhasma

Loha Bhasma (Shatputi)

Madhu Mandoor Bhasma

Mandoor Bhasam

Manikya Bhasma

Mayurchandrika Bhasma

Muktashukti Bhasma

Muktashukti Pishti

Nag Bhasma

Prawal Bhasma

Prawal Bhasma (Chandra Puti)

Prawal Pishti

Ropyamakshik Bhasma

Sangeyshav Pishti

Shankha Bhasma

Sphatika Bhasma

Swarn Makshik Bhasma

Tamra Bhasma

Tankan Bhasma

Trivang Bhasma

Vaikrant Bhasma

Vang Bhasma

Yashad Bhasma